Nyitólap

1021 Budapest, Széher út 73. Telefon: 06-1 / 392-8200

Kórházunkról
Betegellátás
Programok
Mentsünk életet!
Galéria
Támogatás
Állásajánlatok
Elérhetőségek
Webshop
Szent Ferenc játszótér
Szent Ferenc játszótér

Gyógynövénykert

 Nyitólap  Aktualitások  A II. kerületért érmes dr. Tahy ... 
Betűméret-növelés →

A II. kerületért érmes dr. Tahy Ádám kardiológus

A Kerület Napján, 2013. június 21-én a  II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a polgárok javaslata alapján ez évben dr. Tahy Ádám kardiológus főorvosnak a II. Kerületért Emlékérmet adományozott.
A Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Ambulanciájának főorvosa közel fél évszázados gyógyító tevékenységével nemcsak a II. kerületben, hanem országosan és nemzetközi viszonylatban is elismerést szerzett.

(forrás: Budai Polgár, XXII/13. szám, szerző: Péter Zsuzsanna)

Tahy Ádám iskolás korától orvosnak ké­szült, amely elhatározásban bátyja tragi­kusan korai elvesztése is megerősítette. A budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, egy évet műtőssegédként dolgozott, majd a budapesti orvosi egyete­men folytatta tanulmányait, ahol 1966-ban szerzett orvosi diplomát.

A II. kerületért érmes dr. Tahy Ádám kardiológus

Dolgozott a János kórház központi la­boratóriumában, a Budapesti Orvostu­dományi Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézetében, ahol az oktató munka mellett az egyetem központi elektronmikroszkópos laboratóriumának munkatársa is volt. A fő­városi Balassa János Kórházban a belgyógyá­szati osztályos munka mellett részt vett az izotóprészleg munkájában, és megszervezte a kórház akutkoronária-egységét. Ott indí­totta meg — hazánkban az elsők között — a szívbetegek ambuláns rehabilitációját. Ké­sőbb megszervezte a Somogy Megyei Tüdő­gyógyintézet Kardiopulmonológiai Osztályát, majd a balatonfüredi Szívkórház főigazgató főorvosa lett. Jelenlegi munkahelyén, a Bu­dapesti Szent Ferenc Kórházban 2007-ig igazgató főorvos és a Kardiológiai Osztály vezetője volt, ma ugyanitt a kardiológiai ambulancia főorvosa.

Pályája során számos tudományos tár­saság tagja volt, többször töltött be titkári, illetve elnöki funkciót is. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Kardiológusok Társaságának, a Ma­gyar Egészségügyi Társaságnak, a Szent István Akadémiának, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Szakmai Tanácsadó Testülete tagja, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Alapítványa kuratóriumi elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt Egészségügyi Szakbizottság szakértő tagja, a Quintess Tudás­központ szaktanácsadója, valamint a Betegok­tatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesületének alapítója és elnöke.

Több mint száz tudományos közleményt, könyvfejezetet írt, valamint több egyetemi tankönyv kardiológiai rehabilitációról szóló fejezetének írója. Számos tudományos előadást tartott hazánkban és külföldön a szövettan, nuk­leáris medicina, tüdőgyógyászat, kardiológia és a kardiológiai rehabilitáció területén.

Sok ezer szív- és tüdőbeteget gyógyított, visz - szaadta önbizalmukat, hitüket. Elindította Ma­gyarországon a szívbetegek intézeti és ambuláns orvosi rehabilitációját, és megszervezte az ezzel foglalkozó tudományos kutatást és oktatást. A dohányzás elleni küzdelem egyik elindítója Magyarországon. Meggyőződése, hogy a rend­szeres mozgás az egészséges szív- és érrendszer feltétele, e szerint él — vitorlázik, kajakozik, úszik, naponta teniszezik — és erre biztatja be­tegeit is. Tahy doktor nemcsak szakértelmével, hanem kedvességével, végtelen türelmével és az emberi méltóságba vetett hitével gyógyítja pácienseit. Hívőként és mélyen humánus gyógyí­tóként vallja: hit, remény és szeretet nélkül nem létezik orvoslás. Mindezt Tahy doktor szerint ki kell egészítenie a mindig megújuló tudásnak és az alázatnak.

Szakmai tevékenységét 2012-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el.

Számos szakmai sikere mellett legnagyobb büszkesége a családja. Felesége gyógytornász, házasságukból három gyermek született. Egyik fia orvos, a másik jogász lett, lánya bölcsész. Gyer­mekei összesen öt unokával ajándékozták meg.

— Nem érdemlem meg ezt a kitüntetést — val­lotta a szívgyógyász az emlékérem átvételekor. — Egy csapat tagja vagyok, a Szent Ferenc kórház csapatának tagja, és az elismerés ezt a csapatot — orvosokat, nővéreket, asszisztenseket, és a kórház többi dolgozóját — illeti.

Tahy Ádám köszönetet mondott a kórházat a harmincas években életre hívó Assisi Szent Fe - renc leányai kongregáció szerzetes nővéreinek, a Szent Ferenc Kórház Felügyelő Bizottsága és Szakmai Tanácsadó Testülete jelen lévő tagja­inak, Jávor Andrásnak, aki 2010 és 2012 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának köz­igazgatási államtitkári tisztjét töltötte be és Roska Tamás professzornak, aki 1998 és 2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar alapító dékánja volt, Angelika szerzetes nővérnek, tartományfőnöknek, vala­mint a II. kerületi polgároknak, akik 2006-ban összesen nyolcezer aláírással álltak ki a Szent Ferenc kórház megmaradása mellett. Háláját fejezte ki a betegeknek — legyenek bár hívők vagy ateisták, keresztények vagy más egyházhoz tartozók — akik bizalmukkal tisztelték meg a gyógyító intézményt.

 vissza
Állásajánlatok
2023
SZEP
29
Takarító

2023
SZEP
28
Ápoló / Szakápoló

2023
JÚL
13
Konyhai kisegítő

2023
MÁJ
21
Kardiológus / belgyógyász szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos

2023
MÁR
30
Karbantartó / Gondnok

1021 Budapest, Széher út 73. telefon: (1) 392 8200
Adatkezelés és adatvédelem Kapcsolat Impresszum